Важно

Какво не трябва да правим при експолоатация на газ пропан-бутан?

 • Не пълнете битовите газови бут илки на бензо-газостанции и автомобилни газстанции
 • Не дръжте бутилката близо до източник на топлина, както и на пряка слънчева светлина (опасно е стените на бутилката да се нагряват над 40 градуса C)
 • Не размразявайте бутилката със сешоари, духалки и други източници на топлина
 • Не съхранявайте и не ползвайте пропан-бутан в помещения без вентилация. Тъй като пропан-бутанът е два пъти по-тежък от въздуха, е необходимо вентилационните отвори да бъдат в долната част на помещението
 • Не допускайте повече от 2 броя бутилки в едно помещение – една работна и една резервна, независимо дали резервната бутилка е пълна или празна
 • Не оставяйте газови бутилки в банята, спалнята, мазето, тавана, на коридора и в стълбищната клетка, както и в близост до шахти и общи вентилационни канали. Когато продължителен период не ползвате бутилката, най-добре е тя да се съхранява на открито, хладно и сенчесто място, най-добре в метален шкаф с отвори
 • Не оставяйте бутилката в близост до хартия, дърва и други горими и леснозапалителни материали
 • Не трябва да допускаме разполагане на кърпи, пердета и други текстилни тъкани и пластмасови предмети в близост до горелката
 • Не обръщайте бутилката надолу, предпазвайте я от удар, не я оставяйте в легнало състояние, не я търкаляйте
 • Не използвайте нестандартни, стари и неизправни газови бутилки, маркучи, вентили, уреди и дюзи, които не са специално произведени за този вид газ и за това налягане
 • Не проверявайте никога за евентуално изтичане на газ чрез поднасяне на пламък
 • Не пушете никога, когато сменяте бутилката
 • Не допускайте уредите работещи на газ, да се използват от децата и не оставяйте сами децата в помещения с газови бутилки и уреди
 • Не разчитайте, че възрастните близки и роднини сами ще експлоатират безопасно газовите уреди, необходими са контрол и внимание и от Ваша страна
 • В никакъв случай не предприемайте опити за модифициране (приспособяване) на газовите уреди и не преливайте газ от една в друга бутилка

 

Важни изисквания за вашата безопасност :

Бутилките като съдове под налягане трябва да се проверяват, чрез, хидравлично изпитване поне веднъж на 5 години, за което изпитване се поставя съответното обозначение.
Бутилките с газ трябва да отстоят:

 • от отоплителни радиатори - най-малко на 1 м.
 • от съоръжения със скрит пламък - най-малко на 1,5 м.
 • от камини, пещи и други източници с открит огън - най- малко на 5 м.

Гъвкавите присъединяващи маркучи (захранващи шлангове) трябва да са сертифицирани за работа с пропан-бутан, да имат съответната маркировка за срок на експлоатация и да не са по-дълги от 1,5 метра. При всеки монтаж на нова бутилка оглеждайте гъвкавия маркуч – да не се прегъва, да не се нагрява, да не е прекъснат на мястото на скрепителните скоби. Производителите препоръчват гъвкавите маркучи да се подменят на всеки 2 години.

Редуцир-вентила на бутилката трябва да осигурява херметичност, а това е така само, ако е поставен правилно и мембраната и гуменото уплътнение са в изправност. Вентилите се проверяват на всеки 5 години.

Газовите печки, бойлери и всички други уреди и инсталации се монтират от сертифицирани фирми. В процеса на експлоатация те подлежат на проверка от специализирани сервизни фирми, оторизирани от държавните органи за технически надзор, минимум един път годишно.


Комините на газовите уреди се почистват, както следва:

 • тухлените комини на газови водонагреватели и газови уреди за готвене в обществени сгради - на всеки 3 месеца
 • комини, изработени от огнеупорни материали (азбестоциментови и керамични тръби или огнеустойчив бетон) или облицовани отвътре с метална обшивка - на всеки 12 месеца
 • всички други комини (на отоплителни печки, котли и др.) - в началото на отоплителния сезон

 

Гаражите за автомобили с автомобилна газова уредба (АГУ) трябва да имат постоянно действаща вентилация, а за подземните гаражи се изисква:

 • вентилация най-малко с трикратен въздухообмен за 1 h
 • автоматично задействаща се аварийна вентилация във взривозащитено изпълнение
 • газсигнализатори

 

Сигнализаторите за газ се проверяват от орган за контрол, акредитиран от Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация", най-малко веднъж на 12 месеца.

Разглобяемите съединения на монтираните в помещения газови съоръжения и инсталации се проверяват при работно налягане на газа с пенообразуващо вещество или с газсигнализатор, най-малко веднъж на 3 месеца.

Заземителните инсталации на газовите съоръжения и инсталации се проверяват веднъж годишно, както и след всеки ремонт или преустройство.

Ремонтирането, поддържането и преустройването на газови съоръжения, газови инсталации, газопроводи, горивни уредби, газови уреди, АГУ и бутилкови инсталации се извършват от лица, получили разрешение за извършване на такава дейност от председателя на ДАМТН или от оправомощени от него длъжностни лица от ГД "ИДТН".

 

Забрани и изисквания за монтажа :

Газови съоръжения и инсталации не се монтират в подземни помещения (с под, разположен по-ниско от нивото на околния терен). Допуска се, в самостоятелно помещение, чийто под е разположен по-ниско от нивото на околния терен, да се монтират газови съоръжения, газопроводи, газови инсталации, горивни уредби и газови уреди, само ако в помещението са изпълнени следните условия:

 1. Помещението да е газодимоуплътнено.
 2. Подът му е изпълнен под формата на котлован с височина 0,2 m.
 3. Облицовката на стените, таваните и подовете му са от негорими материали.
 4. Да е отделено от останалите помещения с пожарозащитна преграда с граница на огнеустойчивост 60 min и със самозатварящи се врати с граница на огнеустойчивост 60 min.
 5. Да е оборудвано с газсигнализаторна инсталация с датчици, монтирани на височина 0,1 m от пода, като при достигане на концентрация на газа във въздуха 20% от долната граница на възпламеняемост, се задейства автоматика, която извършва следните действия:
  • затваря електромагнитния вентил, монтиран на захранващия газопровод извън сградата;
  • включва аварийна вентилация с 8-кратен въздухообмен за един час;
  • изключва ел.захранване и включва евакуационно осветление във взривозащитено изпълнение;
  • включва звуков и светлинен сигнал на фасадата на сградата или в помещение с постоянно пребиваване на хора.

 

Какво да правим, ако ....

 • Ако бутилката изпуска газ (специфичен мирис на чесън), веднага я изнесете навън, докато все още не се е образувала взривоопасна газова концентрация.
 • Ако горелките на котлона изпускат газ, затворете вентила и изключете котлона.
 • Ако вентилът на бутилката не е закрепен добре, не пускайте газта.
 • Ако използвате газова печка за отопление, изнасяйте бутилката от стаята през нощта.
 • Ако, след домакинската работа, вече изключвате газовия котлон, непременно се уверете, че сте затворили и вентила.
 • Ако установите :
  • повишаване на налягането (или невъзможност да се установи налягането), както и температура над допустимите стойности, посочени в техническата документация;
  • деформации и дефекти в елементите на инсталацията, в заваръчните шевове на бутилката;
  • нарушено отвеждане на димните газове от газови уреди и горивни инсталации;
  • недопустимо изместване или повреда на укрепващите елементи;
  • повишена концентрация на газ във въздуха на помещението;
  • при пожар или природно бедствие, застрашаващи безопасността им трябва да прекратите незабавно експлоатацията на газовите съоръжения и инсталации!

 

Ако имате и най-малко съмнение за опасност :

 • да не се предприемат никакви действия в помещението, свързани с искрообразуване (ползването на пламък; изключване или включване на електрически уреди, ключове и прекъсвачи; пушене и запалване на цигара; дори ползване на мобилни телефони);
 • да се евакуират всички хора;
 • да се проветрят загазованите помещения;
 • да се проверят всички помещения, разположени под нивото на околния терен в близост до мястото на пропуска;
 • да се вземат бързи мерки за ликвидиране пропуските на газ.

При необходимост от съвети и консултации за безопасната работа с газ пропан-бутан се обръщайте към съответните сертифицирани фирми и органите за държавен технически контрол. За аварии, злополуки, опасни инциденти, запалвания и пожари, незабавно съобщете на телефони 080010102, 0893385001